facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 29, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Scootmobielgebruikers en het Lokaal FNV Limburg Noord  roepen op om te protesteren tegen de plannen van de gemeente Venray om de snelheid van de scootmobielen te verlagen naar 12 km per uur. Tevens is het de bedoeling dat de actieradius van de voertuigen beperkt wordt naar maximaal 20 km.

Om dit protest kracht bij te zetten vraagt Lokaal FNV Limburg Noord om op dinsdag 27 september om 19.00 uur naar het gemeentehuis te komen om het college van B & W en de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het doorvoeren van deze maatregel een slecht besluit is, en ze vragen dan ook om het besluit terug te draaien zodat de vrijheid aan de gebruikers teruggegeven kan worden.

 

Het vorige college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Venray heeft in 2020 als bezuinigingsmaatregel ingestemd met het beperken van de mogelijkheden van de scootmobiel van Medipoint. De snelheid van de scootmobiel zal worden beperkt tot 12 km per uur en men kan niet verder dan 20 kilometer rijden op de meegeleverde accu’s.

Hierdoor kunnen mensen, die afhankelijk zijn van een scootmobiel nog moeilijker meedoen aan het maatschappelijk leven.  Zij kunnen niet oprijden met fietsers en niet vanuit een kerkdorp naar het centrum rijden voor boodschappen of een bezoek brengen aan hun familie en bekenden.

Scootmobielgebruikers en sympathisanten

“laat je stem horen” 

Om de raadsleden en het College  te overtuigen.

Daarom: Kom op Dinsdag 27 september 2022 om 19:00 naar het Gemeentehuis van Venray

Het volop om zich heen grijpende stikstofprobleem lijkt ook een van de bottlenecks bij de eventuele heropening van vliegbasis De Peel. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe groot dit probleem is. De vraag is of de daadwerkelijke plannen wel uit te voeren zijn vanwege de stikstof.

Het ministerie van Defensie gaat laten uitrekenen wat een heropening van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. De resultaten van het onderzoek worden met het kabinet en daarna met de regio besproken. Verwacht wordt dat er eind 2022 of begin 2023 meer duidelijkheid is, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) afgelopen vrijdag in Merselo na een bezoek aan het vliegveld.

Een eventuele heropening kan rekenen op veel verzet van de omliggende gemeenten in Limburg en Oost-Brabant, maar ook van de diverse natuurverenigingen die gezamenlijk optreden. Defensie wil het vliegveld heropenen als start- en landingsplek van de F-35's. Straaljagers zouden achttien weken per jaar moeten gaan oefenen op De Peel, volgens Van der Maat.

Het stoort de gemeenten en milieugroepen vooral dat de vliegtuigen veel stikstof uitstoten in een kwetsbaar natuurgebied. En dat terwijl boeren uit de omgeving juist uitgekocht moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daarnaast heeft de regio ook al te maken met de uitstoot van Eindhoven Airport en van Volkel.

De gemeenten Land van Cuijk en Venray vrezen vooral de grote hoerveelheid herrie die de toestellen maken. Van der Maat sprak met vertegenwoordigers van dorpsraden van beide gemeenten en met een vertegenwoordiger van de commissie veiligheid en milieu, een overleg tussen defensie en omwonenden van militaire vliegvelden. De staatssecretaris verwacht in de loop van komend jaar meer duidelijkheid te verschaffen over de geluidsintensiteit.

Ook zijn er vragen over de hoeveelheid fijnstof die uitgestoten wordt. Ook dit is volgens de staatssecretaris een item wat verder uitgezocht moet worden.

Omwonenden vroegen zich af er of er niet beter in het buitenland geoefend kan worden. Dit gebeurt nu reeds regelmatig in de Verenigde Staten. Als antwoord werd gegeven dat De Peel daarvoor de enige plek in Nederland is waar voldoende ruimte is.

Positef aspect wat de staatssecretaris nog aanhaalde was dat ingebuikname van de luchtmachtbasis ook extra werkgelegenheid oplevert.

Luchtmachtbasis De Peel werd in 1993, kort na het einde van de Koude Oorlog, buiten gebruik gesteld als vliegveld. Daarna werd het getransformeerd naar de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne. Sinds 2012 huist het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando van de Koninklijke Landmacht in de kazerne. Vanaf 2013 gebruikt ook de Echocompagnie van het 30 Natresbataljon de faciliteiten. Er zijn ongeveer 850 mensen werkzaam. 

Op dinsdag 13 september presenteerde het college van B&W van Venray zijn collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. Het programma genaamd Samen maken we Venray! is een uitwerking van het samenwerkingsakkoord Bouwen aan vertrouwen van de Venrayse partijen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray.

Iedereen moet mee kunnen doen
"We stimuleren en willen bereiken dat iedereen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft, mee kan doen in de samenleving. Dit loopt als een rode draad door het collegeprogramma heen. Als er fysieke of financiële belemmeringen zijn die het meedoen in de weg staan, onderzoeken wij de mogelijkheden om belemmeringen te beperken of weg te nemen".

In gesprek blijven met elkaar
"Ook in onze gemeente hebben we te maken met grote, complexe, maatschappelijke opgaven. Zoals op het gebied van wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Inwoners en ondernemers hebben soms zorgen over de toekomst, zeker als zij te maken krijgen met besluiten die hen rechtstreeks raken. We zijn ons daarvan bewust, blijven in gesprek en komen, waar het kan, op voor de belangen van de Venrayse gemeenschap".

Afspraak is afspraak
"We hechten belang aan gemaakte afspraken en zijn daarop aanspreekbaar. Maar wij gaan ook onze inwoners, bedrijven en partners houden aan gemaakte afspraken. Soms lopen zaken anders en lukt het niet om een afspraak na te komen. Dan staan we altijd open voor een gesprek. Maar wij willen er zoveel mogelijk naartoe dat het nakomen van gemaakte afspraken de norm is".

Op zondag 17 juli 2022 heeft Gerrit van Hoof (80) uit Merselo een zilveren bijtje van de gemeente Venray ontvangen tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van KBO Merselo. Dit bijtje werd hem uitgereikt door wethouder Martin Leenders.

Groenvoorziening
Van Hoof is al 8 jaar coördinator van de groenploeg in Merselo.

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en aansturing van een groep van ongeveer 30 vrijwilligers die de zorg hebben voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in Merselo.

 KBO Merselo
Daarnaast is de heer Van Hoof van 2013 tot en met 2021 bestuurslid en vice-voorzitter van KBO Merselo geweest.

 Zilveren bijtje
Het college van burgemeester en wethouders wil Gerrit van Hoof bedanken voor zijn bijdrage aan de groenvoorziening van het dorp Merselo en heeft daarom een zilveren bijtje uitgereikt.

Sinds 1 maart 2022 is de afvalinzameling in de gemeente Venray veranderd. Ondanks de overlast van PMD-zakken in sommige wijken, laten de eerste cijfers een positief beeld zien. De hoeveelheid ingezameld restafval is bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het ingezamelde GFT+E is tweeëneenhalf keer zoveel en er is nog geen één vracht PMD-afval afgekeurd.

Het belangrijkste doel van het nieuwe beleid is om afval beter gescheiden in te zamelen. Zo kan meer gerecycled worden en hoeft er minder afval verbrand te worden. Dat is beter voor het milieu, omdat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op de langere termijn zal het nieuwe beleid ook van invloed zijn op de afvalstoffenheffing. Al is het nu nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken. "De eerste cijfers stemmen mij heel positief, al kan ik mij voorstellen dat het nog niet aansluit bij de beleving van de inwoners. Het zijn forse veranderingen en natuurlijk heeft het tijd nodig om hieraan te wennen. Gelukkig gaat het op de meeste plaatsen gewoon goed en daar bedank ik iedereen voor", aldus wethouder Erik van Daal.

Overlast PMD-zakken
Een van de grote veranderingen is de invoering van plastic en metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) in speciale zakken. In sommige wijken is er nog overlast van PMD-zakken. Ervaring in andere gemeenten leert dat inwoners enkele maanden nodig hebben om aan het gebruik van de zakken te wennen. De gemeente wil verkeerd aanbiedgedrag niet belonen door alle zakken meteen op te ruimen, maar onderneemt wel actie om de overlast tot een minimum te beperken en inwoners mee te nemen in de nieuwe regels. Hiervoor zet de gemeente zoveel mogelijk beschikbare middelen in.

GFT+E in flats en appartementen
Bewoners van flats en appartementen kunnen sinds 1 maart hun groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) scheiden via groene verzamelcontainers beneden aan de straat. In april en mei zijn zo'n 1000 gratis keukenemmers voor GFT+E afval uitgedeeld als hulpmiddel. De nieuw geplande GFT+E zuilen met toegangscontrole hebben vertraging opgelopen, omdat zij nog niet aan de eisen voldoen. De gemeente hoopt deze zo snel mogelijk te plaatsen.

Evalueren
Conclusies trekken over het nieuwe afvalbeleid kan pas écht een jaar na invoering. Dan zijn de jaarcijfers beschikbaar, zijn alle seizoenen aan bod geweest en is iedereen gewend aan de andere manier van inzamelen. Dat is ook het moment om te inwoners van Venray te vragen naar hun ervaringen met het nieuwe afvalbeleid en dit beleid waar nodig bij te stellen.

Pagina 1 van 4