facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
mei 17, 2022
kijk live kijk live luister live

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is in Venray op initiatief van Venray Lokaal gekozen voor een traject waarin twee informateurs de mogelijkheden verkend hebben. Daarbij is opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheid om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand te brengen.

Het resultaat van die informatieronde is een advies om in eerste instantie met 4 partijen aan tafel te gaan om te zien in hoeverre zij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de partijen Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray. Daarnaast is benoemd dat het zeker ook interessant zou zijn om op een later moment de drie links georiënteerde partijen PvdA, SP en GroenLinks daar bij te betrekken. Op basis van dit advies zijn de 4 eerstgenoemde partijen van start gegaan met het maken van afspraken omtrent het te doorlopen proces om tot een bestuursovereenkomst te komen. Ter begeleiding van dit proces zijn de informateurs tot formateurs benoemd.

Al snel tijdens deze vervolgstappen die gezet zijn onder leiding van de formateurs is de behoefte gevoeld om de aanvulling met ‘links’ niet lang uit te stellen. Deze behoefte is gebaseerd op de goede samenwerking in de laatste maanden van de vorige raadsperiode. Na de bestuurscrisis van juli 2021 hebben 7 partijen verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van de gemeente Venray. Betrokkenen zien de uitkomst van de verkiezingen als signaal dat de Venrayse kiezers het nemen van die verantwoordelijkheid en de wijze waarop gewerkt is waarderen en voortzetting daarvan passend vinden. In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is van deze partijen Pro Venray weggevallen. GroenLinks is als nieuwkomer in de gemeenteraad aangetreden.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vorige week enkele overlegmomenten hebben plaatsgevonden waarbij alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van CDA, met elkaar gesproken hebben. Het resultaat is dat Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks samen verder werken aan een breed gedragen bestuursovereenkomst voor de komende raadsperiode. Zij hopen daarmee zodanige vorderingen te maken dat eind mei een bestuursovereenkomst vastgesteld kan worden. Daarbij zullen dan ook de te benoemen wethouders aan de gemeenteraad voorgedragen en aan de inwoners van Venray voorgesteld kunnen worden.


Namens Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks.

 

VENRAY Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 zijn aan zet om samen te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Drie van de vier partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen en gezamenlijk bezitten zij 17 van de 27 zetels in de Venrayse gemeenteraad. Deze combinatie doet het meest recht aan de stem van de kiezer. SP, PvdA en GroenLinks kunnen vervolgens bezien of zij, als links blok, het akkoord kunnen steunen. Deelname van het CDA aan de coalitie blijkt na een eerste informatieronde niet haalbaar. Daarvoor moet eerst het vertrouwen herstellen.

Zo luiden de eerste bevindingen van de informateurs Walraven en Van Asseldonk. Zij voerden afgelopen week vertrouwelijke gesprekken met alle raadsfracties in Venray. Hieruit bleek dat de bestuurscrisis in 2021, waarbij het CDA terugtrad uit de toenmalige coalitie, op weerstand stuit om nu de samenwerking met het CDA aan te gaan. Van Asseldonk: “We merkten tijdens de gesprekken wel dat de partijen, in het belang van Venray, willen werken aan het herstel van het vertrouwen in het CDA. De bereidheid is er zeker en dat is positief”.

Ook is duidelijk geworden dat een volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord niet meer gewenst is omdat de samenleving snel verandert en er steeds nieuwe uitdagingen komen voor gemeenten. Er moet meer ruimte komen voor de raad om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken te agenderen. Van Asseldonk: “Een bestuursakkoord op hoofdlijnen met daarin aandacht voor een aantal hoofdthema’s biedt daarvoor uitkomst. Op een groot aantal thema’s kunnen de partijen elkaar al vinden. Toch zijn er nog wel verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Of over de manier waarop armoedebeleid moet worden ingevuld”.

Over het aantal benodigde wethouders, vier of vijf, heerst nog verschil van opvatting, zo blijkt uit het verslag van de informateurs. Er is veel werk te doen en de werklast van de huidige wethouders is groot. Walraven:” Met een goede rolverdeling en een stevige ambtelijke ondersteuning, lijkt het ons mogelijk om het werk te verdelen onder vier wethouders, waarbij de burgemeester mogelijk enkele niet politiek gevoelige dossiers kan behartigen”.

Op maandag 4 april, tijdens een openbare zitting om 18.00 uur, reageren de fracties op deze eerste bevindingen van de informateurs en worden afspraken over het vervolg gemaakt.  Walraven: “We kijken terug op een goed verloop van deze eerste informatieronde. De gesprekken verliepen voorspoedig, de sfeer was goed en men was open en constructief. We hebben er alle vertrouwen in dat er ruim voor de zomer een nieuw, breed gedragen akkoord ligt en er een nieuwe wethoudersploeg in Venray aan de slag kan gaan”.

Tijdens een eerste bijeenkomst met de nieuw gekozen raadsleden zijn de heren Antoine Walraven (VVD en voormalig burgemeester van Mill en Sint Hubert) en(D66 en voormalig waarnemend  burgemeester van Grave) aangesteld als informateurs. Zij gaan op korte termijn de haalbaarheid onderzoeken van een raadsbreed samenwerkingsakkoord voor de nieuwe raadsperiode in Venray.

De informateurs krijgen ook de opdracht mee om de overeenkomsten op inhoudelijke thema’s in beeld te brengen. Deze en aankomende week staan de eerste verkennende gesprekken gepland met de diverse fracties om te onderzoeken of een breed akkoord op hoofdlijnen mogelijk is. Het streven is om eind volgende week, tijdens een openbare bijeenkomst, de resultaten van deze eerste informatieronde te delen.

Harold Stevens, VENRAY Lokaal: “De afgelopen acht maanden hebben we constructief uitvoering gegeven aan het samenwerkingsakkoord van zeven samenwerkende fracties. We willen die positieve flow graag voortzetten en streven daarom naar een zo breed mogelijke samenwerking in de nieuwe raadsperiode. We zien het resultaat van de informateurs met vertrouwen tegemoet.”

VENRAY Lokaal trok zaterdag de aandacht in Venray met de ludieke actie “bouw huizen, geen luchtkastelen”  Een enorm opblaasbaar luchtkasteel sierde het Schouwburgplein. Kinderen speelden vrolijk en ouders gingen in gesprek. Op deze manier vroeg VENRAY Lokaal op een ludieke wijze aandacht voor het woonprobleem in Venray, wat zaterdag bewezen écht een hot item is, aldus Theo Francken van VENRAY Lokaal.

Uit interne en externe onderzoeken blijkt dat ‘wonen’ zorg nummer 1 is, ook in Venray. Het treft iedereen, van jong tot oud.

Zo vraagt een student zich af of hij wel kan terugkeren naar Venray na zijn studie en vertelt een oudere dame dat ze eigenlijk in een te grote woning zit maar dat er geen doorschuifmogelijkheden in haar dorp zijn. Een vrouw vertelt dat ze niet gaat stemmen maar wél bezorgd is over hoge woonlasten die haar dochter heeft. Wij zijn van mening dat iedereen passend moeten kunnen wonen, ruimtelijk én financieel. Wachtlijsten zijn enorm hoog, wat tot schrijnende situaties leidt. Voor woonurgenten is deze nood meestal het hoogst. Zij zoeken snel een vaak kleinere, tijdelijke woonplek door diverse omstandigheden. Maar er zijn ook alternatieve woonbehoeften ontstaan door de jaren heen, zoals kleine woningen, mantelzorgwoningen of wonen in hofjes. We moeten hier serieus naar kijken.

Laten we deze handschoen nu vlug oppakken in de nieuwe raadsperiode, zegt Mees Hillenbrink, bedenker van deze actie. We moeten aan de slag, niet alleen erover praten. Bouwen en creatieve oplossingen zoeken! Start met het bouwen van huizen, niet van luchtkastelen, aldus de lokale Venrayse politieke partij.

Een gebrek aan sociale huurwoningen en exploderende huizenprijzen. De wooncrisis is een van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd en het treft ons allemaal. Volgens NOS-onderzoek, ingevuld door bijna 4500 jongeren, geeft meer dan de helft aan nu een woonruimte te zoeken. Deze zoektocht duurt gemiddeld twintig maanden. In een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er een tekort is van rond de 300.000 woningen. VENRAY Lokaal wil op een ludieke wijze aandacht vragen voor dit onderwerp door op 5 maart tussen 12:00 en 15:00 in het centrum van Venray een luchtkasteel neer te zetten.

Eén van de belangrijkste pijlers van VENRAY lokaal is Venray mooier en veiliger maken voor inwoners. Dit betekent dat je vooral fijn en veilig moet kunnen leven in onze gemeente. Daar horen voldoende en passende
betaalbare woonruimtes voor jong en oud bij. Als gemeente maken we beleid wat bepaald waar wel en geen woningen gebouwd worden, en hoe die woningen eruit komen te zien. Wij staan voor het stimuleren van
nieuwe woonvormen, omdat de woningbehoefte door de jaren heen is veranderd, onder andere doordat jongvolwassen eerder zelfstandig willen wonen en dat vaker alleen doen.

VENRAY Lokaal:  "We hebben hier in het verleden al aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad en -commissies. Eerder deze maand schreef commissie- en kandidaat raadslid Mees Hillenbrink in de HALLO Venray al over deze wooncrisis met de prangende oproep om extra woningen te bouwen om aan de woonbehoefte van Venraynaren te voldoen. Jongeren trekken weg uit kleinere gemeentes omdat ze “zoveel geld gewoon niet hebben”. Het tekort aan starterswoningen leidt op de lange termijn tot vergrijzing. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de leefbaarheid in Venray. We hebben dan ook te maken met een structureel probleem: ouderen kunnen niet doorschuiven omdat er geen woningen beschikbaar zijn, of omdat dit simpelweg niet aantrekkelijk is. Hierdoor ontstaat er voor elke groep in de samenleving een woonprobleem. Ook mensen die een tijdelijke woning nodig hebben blijven op dit moment in de kou staan door de enorm lange wachtlijsten en het gebrek aan afgestemde woon- en verblijfsruimtes".

Voor VENRAY Lokaal is de ernst van het probleem duidelijk. Zij  gaan voor goed en betaalbaar wonen voor jong en oud. Daarom gaat de partij zich de komende jaren hard maken voor beter woonbeleid in de gemeente Venray. Hier horen het stimuleren van nieuwe woonvormen, het bouwen van nieuwe woningen en aandacht voor de kwaliteit van leven bij. Venray biedt enorm veel potentie voor betaalbare en passende woningen, maar die
potentie moeten we er wel zelf uit halen. We moeten beginnen met het bouwen van huizen, niet van luchtkastelen, aldus de lokale Venrayse partij.