facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

De gemeente Venray heeft maandag 12 september een brief ontvangen van het COA waarin ze aangeven in gesprek te willen over een mogelijke voortzetting van de noodopvang.

De gemeente Venray en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken intensief samen en zorgen op dit moment voor de noodopvang van 350 asielzoekers in de evenementenhal in Oostrum. Na een hectische start van de opvang op 22 april 2022 functioneert deze locatie, in samenwerking en afstemming met alle betrokken partners, uitstekend. Ook het omgevingsbeeld bij deze opvang is zeer positief. Het COA is de gemeente Venray zeer erkentelijk dat zij deze noodopvang mede mogelijk maakt. Deze noodopvang is afgesproken voor een termijn van maximaal 6 maanden die in de loop van oktober afloopt.


Op dit moment staat de opvang van asielzoekers en de asielketen in Nederland nog onder grote druk. De doorstroom in de asielketen en de uitstroom van vergunninghouders naar beschikbare woningen is onvoldoende, en leidt ertoe dat er nog steeds een nijpend tekort is aan opvangplekken. Het COA
wil derhalve de mogelijkheden en scenario’s voor hernieuwde (nood)opvang in de gemeente Venray bespreken.
Een langere openstelling van de locatie in Oostrum is daarbij een optie die het COA
met de gemeente wil bespreken, Aldus de inhoud van de brief.

Op 20 september a.s. bespreekt het college
van B & W de verschillende scenario’s over de opvang van vluchtelingen in brede zin. Kort daarna wil het college ook in overleg met de gemeenteraad over deze opvang en dit specifieke verzoek van het COA.

De betreffende brief is te vinden bij de raadsingekomen stukken en mededelingen op de website van de Venrayse gemeenteraad.

Op 12 april heeft het college van B&W een bestuursovereenkomst afgesloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In deze overeenkomst zijn alle afspraken vastgelegd voor de realisatie van een noodopvang in de evenementenhal in de gemeente Venray. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met de opvang van maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal 6 maanden.

De afgelopen weken heeft het COA samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen. Denk hierbij aan de inrichting van de hal, de catering, beveiliging en de vergunningen. De eerste 100 bewoners arriveren vrijdag 22 april. De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer 3 weken volledig bezet is.

In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen. Vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang echter iets eerder open. Burgemeester Leontien Kompier: “Als gemeente Venray voelen we de noodzaak en de urgentie om bij te dragen aan het opvangvraagstuk rondom asielzoekers. We willen voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Uiteraard moet het wel op een verantwoorde manier. Daarom hebben we alle afspraken goed vastgelegd en is de brandveiligheid op orde.”

De gemeenteraad had vooraf een aantal voorwaarden gesteld aan de realisatie van de opvang aan de Voorde 30 in Oostrum. In de bestuursovereenkomst zijn deze voorwaarden vastgelegd. Zo is er geen mogelijkheid tot verlenging van de periode en zijn in afstemming met Veiligheidsregio en politie afspraken gemaakt over de inzet van beveiliging en straatcoaches. Met behulp van lokale partijen wordt invulling gegeven aan een kwalitatieve dagbesteding en het verstrekken van vers gekookte maaltijden.

Communicatie met omgeving staat voorop
Goede interactie met de omgeving vindt de gemeente belangrijk. Zodat de onderwerpen die onder omwonenden leven snel op tafel liggen en zo mogelijk opgelost kunnen worden. De gemeente heeft daarom een klankbordgroep opgericht met daarin een afvaardiging van de omliggende dorps- en wijkraden, de bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook het COA neemt deel aan de overleggen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zij kunnen zich daarnaast abonneren op de digitale nieuwsbrief op https://www.venray.nl/tijdelijke-noodopvang-asielzoekers

Staatssecretaris Broekers- Knol heeft in een aanwijzingsbevoegdheid de gemeente Venray opgedragen om 500 asielzoekers tijdelijk op te vangen in de voormalige Evenementenhal in Oostrum.

In een interview op Radio 1 reageert hoogleraar Jan Brouwer Algemene Rechtswetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen op de aanwijzing die Broekers- Knol gebruikt.

De staatsecretaris beroept zich op haar bevoegdheid om door middel van een aanwijzingsbrief hiermee gemeenten te verplichten. Zij schermt daarbij ook met Europese afspraken. Brouwer heeft na twee weken onderzoek geconcludeerd dat een dergelijke maatregel niet voor dit doel toepasbaar is, dus het is een beetje uit de lucht gegrepen om een dergelijke aanwijzing zomaar op te leggen.

De hoogleraar heeft de stukken bestudeerd en er wordt geen enkele bemoeienis genoemd dus is hij op zoek gegaan naar een vijftal bevoegdheden die mogelijk gebruikt zouden mogen worden.

De bevoegdheid die het meest in aanmerking komt staat in de politiewet. Die is in 2012 al eens vaker ingezet en daar mocht Brouwer met zijn collega John schilder hoogleraar staatsrecht aan de VU een advies voor de minister over schrijven. Zij hebben klip-en-klaar beschreven wat de omvang van die bevoegdheid is en die leent zich niet voor het geven van dit soort van aanwijzingen. Maar nu wordt er 10 jaar later toch weer gebruik van gemaakt.

De staatssecretaris grijpt in op de beslissingsbevoegdheid in de gemeente, de gemeenteraad oordeelt hier nu niet meer over en de burgemeester gaat dit nu gewoon uitvoeren. Daar zit nu het pijnpunt. Een Europese verplichting die opgelegd wordt om asielzoekers op te nemen geeft aan het Rijk nog geen wettelijke bevoegdheid om aan de burgemeester een aanwijzing te geven.

U kunt het fragment terugluisteren op: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/f178c739-c9ac-4676-b969-7e996dd224d2/2021-12-29-nos-radio-1-journaal

Tijd 2.18u tot 2.24 uur.

In de gemeente Venray worden op korte termijn 500 vluchtelingen opgevangen. De gemeente heeft hiervoor op dinsdag een officiële aanwijzing gekregen van het Rijk. Beoogde locatie is de voormalige evenementenhal in Oostrum. De vluchtelingen blijven ongeveer vier maanden.

In de brief van het kabinet staat dat het college van B&W zo snel mogelijk alle maatregelen moet treffen om de evenementenhal aan de Voorde in Oostrum gereed te maken voor de opvang en begeleiding.

Locoburgemeester Cor Vervoort: “We zijn zeer verrast door deze aanwijzing. Natuurlijk weten we  allemaal dat er sprake is van een noodsituatie bij de opvang van vluchtelingen. De gemeente Venray is ook zeker bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen, maar we kunnen de opdracht pas aannemen, als we goed in beeld hebben wat deze aanwijzing voor onze gemeente betekent. Wij zitten met veel vragen.

Bijvoorbeeld over de geschiktheid van de locatie, in een klein kerkdorp, naast een GGD-priklocatie en een school, vlakbij het spoor, en vragen ons af of de locatie 500 vluchtelingen kan huisvesten met alle bijkomende voorzieningen. We willen deze vragen eerst beantwoord zien. We mogen verwachten dat er een haalbaarheidsonderzoek is verricht. Als dat niet het geval is, zien wij ons genoodzaakt om die verkenning eerst uit te voeren. Zolang wij de gevolgen van deze opdracht niet kunnen overzien, kunnen wij ook niet de verantwoordelijkheid hiervoor nemen”. 

Het is op dit moment onduidelijk op welke termijn de vluchtelingen naar Venray komen. De gemeente krijgt in het hele traject wel ondersteuning van de Veiligheidsregio Limburg Noord, de provincie Limburg en het COA. Cor Vervoort: “We hadden graag in een eerder stadium overleg gehad over deze opdracht en de aangewezen locatie. We zullen nu eerst overleggen met het COA om te praten over de vervolgstappen, waaronder de verkenning naar de haalbaarheid en de verdere uitwerking van de opdracht”.