facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
februari 21, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Fractie Water NATUURlijk stelt vragen over werkzaamheden Loobeekdal

januari 31, 2024

Woensdag 31 januari heeft de fractie Water NATUURlijk een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Hier kunt u de volledige brief lezen die verstuurd is.

Datum: 31 januari 2024

Betreft: Loobeekdal en onderzoeksrapport Provincie

Geacht Dagelijks Bestuur,

Op 30 juli 2023 heb ik u vragen gesteld over de in het verleden uitgevoerde werkzaamheden in het Loobeekdal. Een antwoord hierop heb ik 3 oktober 2023 van u mogen ontvangen. Daaruit bleek dat een aantal zaken nog lopen. Inmiddels zijn er bijna 3 maanden verstreken. Daarnaast is ons een kritisch onderzoeksrapport vanuit de Provincie Limburg onder ogen gekomen (Rapport AD HOC controle Ontgrondingenwet (Ogw), Rapport zaaknr. Z2023-00000151), waarover in de media verschillende berichten zijn verschenen.

Graag leg ik u opnieuw een aantal vragen voor omtrent de uitgevoerde werkzaamheden in het Loobeekdal.

In het rapport van de Provincie Limburg wordt een kritische noot gekraakt over de werkzaamheden die Waterschap Limburg en haar onderaannemers zonder benodigde vergunningen hebben uitgevoerd. U beroept zich erop er niet van op de hoogte te zijn geweest dat een vergunning noodzakelijk was.

1. Hoe verklaart het Waterschap dat er in de eigen organisatie niemand op de hoogte was van de geldende wet- en regelgeving?

2. Welke acties zijn er naar aanleiding van het rapport uitgezet binnen Waterschap Limburg om zulke fouten in de toekomst te voorkomen?

3. Is Waterschap Limburg voornemens een zienswijze op het rapport in te dienen, of onderschrijft ze de bevindingen in het rapport?

4. Wanneer wordt het rapport gedeeld met commissie- en AB-leden?

5. Welke gevolgen voorziet het Waterschap n.a.v. de conclusies van het rapport van de Provincie?

a. Hangen het Waterschap dwangsommen of boetes boven het hoofd?

b. Is er een risico dat uitgevoerde werkzaamheden teruggedraaid moeten worden?

Op 13 oktober 2022 heeft Water NATUURlijk u vragen voorgelegd, welke d.d. 11 november 2022 zijn beantwoord. Hierin stelt u in uw beantwoording op vraag 4 dat bepaalde percelen geen deel uitmaken van afspraken die het Waterschap met de onderaannemer heeft gemaakt. In het rapport van de Provincie wordt echter gesteld dat Waterschap Limburg wordt aangemerkt als overtreder vanwege de uitgevoerde werkzaamheden op die percelen. Zie onder andere de “Samenvatting controleresultaten” op pagina 4.

6. Graag een reactie op deze tegenstrijdigheid.

7. Welke consequenties hebben de conclusies van de Provincie voor het herstel van de illegaal uitgevoerde werkzaamheden op het betreffende perceel?

De volgende vragen gaan over de vragen aan u gesteld op 30 juli 2023, waarvan beantwoording is ontvangen op 3 oktober 2023.

8. U heeft in uw beantwoording aangegeven dat het traject met een externe bemiddelaar is afgerond (vraag 4). Het voorstel van de bemiddelaar was om de drie grootste discussiepunten op te lossen. De afhandeling van deze onderwerpen liep begin oktober 2023 nog. Om welke discussiepunten gaat het en zijn deze inmiddels opgelost?

9. U geeft aan dat de gemeente Venray toestemming moet verlenen om de illegaal uitgevoerde werkzaamheden te herstellen (vraag 5). Het gaat om herstel van percelen met natuurdoeltype kruiden- en faunarijk grasland.

a. Het bevreemd ons dat u in uw antwoord van 17 januari 2023, op vragen gesteld op 19 december 2022, hier niets over zegt. Kunt u dit uitleggen?

b. Heeft de gemeente Venray inmiddels toestemming verleend om de illegaal uitgevoerde werkzaamheden te herstellen?

i. Zo nee, waarom niet en wat gaat het Waterschap doen om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren?

ii. Zo ja, zijn deze herstelwerkzaamheden inmiddels uitgevoerd en beoordeeld? Indien er nog geen herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, is er inmiddels een dwangsom opgelegd?

iii. Welke gevolgen hebben de conclusies uit het rapport van de Provincie in dezen voor het Waterschap?

10. U geeft aan dat het bij Waterschap Limburg onbekend is of werkzaamheden uitgevoerd door particuliere agrariërs conform overeenkomst zijn uitgevoerd (vraag 6). Medio oktober 2023 hebben deze particulieren vanuit het Waterschap een schrijven gekregen waarin hen is gevraagd aan te tonen dat ze hebben gedaan wat is afgesproken.

Is inmiddels duidelijk of alle onderaannemers van Waterschap Limburg de afgesproken werkzaamheden conform overeenkomst hebben uitgevoerd?

a. Zo ja, zijn alle afspraken nagekomen en zijn hier opleverrapporten van beschikbaar?

b. Zo nee, waarom nog steeds niet en welke actie(s) heeft Waterschap Limburg ingezet/gaat ze inzetten om hier op korte termijn wel duidelijkheid over te krijgen?

In afwachting van uw antwoorden, namens de fractie Water NATUURlijk,

Sjef Tielen

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Het doel is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is.

 

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Logo Water Natuurlijk
  • Bron artikel: Bestuur Water Natuurlijk
  • Maker: LOV
Gepubliceerd in Nieuws