facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
februari 21, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Waarom moet het ziekenhuis in Venray zonodig worden gesloopt ?

Dat VieCuri besloten heeft het ziekenhuis aan de Merseloseweg te sluiten is inmiddels bekend. Een aderlating voor de gezondheidszorg in Venray die helaas niet te voorkomen is. Daarvoor in de plaats komt er een dependance in De Wieënhof.
De bedoeling van VieCuri is om het hele terrein aan de Merseloseweg, m.u.v. het Hospice Zenith, te verkopen aan een projectontwikkelaar om daar woningbouw te realiseren.

Het is niet uit te sluiten dat zo’n ontwikkelaar rendement uit zijn investering wil halen door op die plek zoveel mogelijk woningen te realiseren. De gemeente wil zelfs daaraan haar medewerking verlenen.
Het zou in dat verband echter doodjammer zijn als het ziekenhuis zou moeten worden gesloopt, enkel en alleen om voor VieCuri een zo hoog mogelijke opbrengst van de verkoop te bewerkstelligen.
Het is om andere redenen jammer. Immers – in tegenspraak met wat de directie van VieCuri beweert – heeft het ziekenhuis nog een zekere waarde. Het mag dan wellicht zo zijn dat het gebouw boekhoudkundig is afgeschreven, maar dat betekent geenszins dat het om die reden zomaar dient te worden afgebroken.
Met name in de hoogbouw aan de Merseloseweg is de buitengevel voorzien van nieuwe geïsoleerde aluminium ramen met geïsoleerd dubbel glas en buitenzonwering. De kamers zijn allen voorzien van de nodige sanitaire voorzieningen, welke dus zeker bruikbaar blijven voor een andere invulling van het pand.
Sloop van het gehele, voor Venray ook beeldbepalende, pand betekent kapitaalvernietiging.
Om die reden kan misschien beter gezocht worden naar een andere gebruiksmogelijkheid voor het pand. Twee verpleegkamers kunnen wellicht worden samengevoegd tot een kleine woonkamer met slaapkamer. In de huidige tijd is er immers behoefte aan kleinschalig wonen, voor starters en eenpersoonshuishoudens.

Een geheel andere mogelijkheid zou zijn om de hoogbouw geschikt te maken voor de opvang van asielzoekers. Voor die in omvang toenemende groep vluchtelingen, is er een landelijk tekort aan opvang. De Stichting Burgers van Venray wil daarom de mening van de inwoners van Venray vragen hoe men denkt over het huisvesten van asielzoekers in de toekomst, met name als het gaat om een permanente opvang.
Zij nodigt u uit om gedurende de maand januari te reageren op de stelling: Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.
Op de website www.burgersvanvenray.nl kunt u aangeven het hiermee eens of oneens te zijn en eventueel uw standpunt toelichten.

VieCuri en de gemeente Venray tekenen een samenwerkingsovereenkomst over de verplaatsing van het ziekenhuis. VieCuri wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren aan de rand van sportpark De Wieën. De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan.

De basis voor de samenwerkingsovereenkomst zijn de schetsplannen voor de beide locaties. Hierop hebben omwonenden en de gemeenteraad in mei en juni een toelichting gekregen via meerdere digitale informatieavonden. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de schetsplannen voor de beide locaties worden uitgewerkt tot definitieve afspraken.

IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri: “We gaan van het uitspreken van goede intenties naar echt samenwerken. We willen samen iets moois neerzetten voor de inwoners van Venray.” De definitieve afspraken voor de beide locaties worden te zijner tijd vastgelegd in een Realisatieovereenkomst, een volgende fase in de voorbereiding van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening.

De nieuwe ziekenhuisvoorziening komt op sportpark De Wieën bij gezondheidscentrum de Wieënhof. Daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van zorgprofessionals. Dit heeft veel praktische voordelen voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders. Het nieuwe gebouw wordt een moderne ziekenhuisvoorziening.

“Als gemeente hechten we aan een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners, zeker op het gebied van gezondheidszorg. Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er ook zekerheid is over een goede invulling van de huidige locatie aan de Merseloseweg”, aldus wethouder Chantal Nijkerken. “Woningbouw is haalbaar, waarbij er ook nog voldoende ruimte is voor groen. Dit sluit aan bij het recent vastgestelde programma Koers op Wonen.” In het komende jaar worden de schetsplannen voor woningbouw op deze locatie verder uitgewerkt. Hospice Zenit blijft daarbij gehandhaafd.