facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
april 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

In Oostrum is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 223.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen 3 kilometer bevinden zich zes andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 43 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Een klein deel van het gebied ligt in Duitsland. De bewakingszone in het 10 kilometergebied is met de Duitse autoriteiten afgestemd.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer:  https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html  van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.  De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

Het nieuws over de uitbraak in Oostrum komt nog geen maand na de grootste uitbraak van vogelgriep tot nu toe in Nederland. Toen ging het om een bedrijf met 300.000 leghennen in Heythuysen. Dat ligt 40 kilometer zuidelijker.

De gemeente Venray heeft maandag 12 september een brief ontvangen van het COA waarin ze aangeven in gesprek te willen over een mogelijke voortzetting van de noodopvang.

De gemeente Venray en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken intensief samen en zorgen op dit moment voor de noodopvang van 350 asielzoekers in de evenementenhal in Oostrum. Na een hectische start van de opvang op 22 april 2022 functioneert deze locatie, in samenwerking en afstemming met alle betrokken partners, uitstekend. Ook het omgevingsbeeld bij deze opvang is zeer positief. Het COA is de gemeente Venray zeer erkentelijk dat zij deze noodopvang mede mogelijk maakt. Deze noodopvang is afgesproken voor een termijn van maximaal 6 maanden die in de loop van oktober afloopt.


Op dit moment staat de opvang van asielzoekers en de asielketen in Nederland nog onder grote druk. De doorstroom in de asielketen en de uitstroom van vergunninghouders naar beschikbare woningen is onvoldoende, en leidt ertoe dat er nog steeds een nijpend tekort is aan opvangplekken. Het COA
wil derhalve de mogelijkheden en scenario’s voor hernieuwde (nood)opvang in de gemeente Venray bespreken.
Een langere openstelling van de locatie in Oostrum is daarbij een optie die het COA
met de gemeente wil bespreken, Aldus de inhoud van de brief.

Op 20 september a.s. bespreekt het college
van B & W de verschillende scenario’s over de opvang van vluchtelingen in brede zin. Kort daarna wil het college ook in overleg met de gemeenteraad over deze opvang en dit specifieke verzoek van het COA.

De betreffende brief is te vinden bij de raadsingekomen stukken en mededelingen op de website van de Venrayse gemeenteraad.

Dinsdagmiddag rond half vijf is er brand ontstaan in een bosgebied van Landgoed Geijsteren nabij de Rosmolen in Oostrum.

Deze brand breidde zich verder uit en uiteindelijk is er tienduizend vierkante meter bosgebied verloren gegaan. De brand is uiteindelijk opgeschaald naar grote brand. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio en uit Brabant hebben het vuur bestreden met groot materieel. Er werden vier tankautospuiten en zes waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden.
Ook werd een droneteam van Chemelot ingezet om de omvang van de brand te kunnen monitoren.


Rond half acht was de brand onder controle. Daarna is men begonnen met het nablussen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan.

De uit Oostrum afkomstige professor dr. Huub op den Camp (66) is op 31 augustus 2022
verrast met een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste als hoogleraar
Ecological Mircrobiology aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De versierselen werden Op den Camp opgespeld tijdens zijn afscheidscollege.
Professor dr. H.J.MM. Op den Camp is woonachtig in Oostrum (gemeente Venray). Vanwege zijn
binding met de Radboud Universiteit werd door burgemeester Leontien Kompier van Venray gehoor
gegeven aan de wens van de aanvrager om de Koninklijke onderscheiding in Nijmegen door
burgemeester Hubert Bruls te laten opspelden.


Loopbaan

De heer Op den Camp begon in 1974 zijn loopbaan als student biologie aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Hij bleef zijn hele carrière verbonden, werd in 2005 benoemd tot
universitair hoofddocent en in 2015 tot hoogleraar Ecological Microbiology. Op 31 augustus neemt
hij na 48 jaar afscheid omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.


Internationaal netwerk

Op den Camp heeft een groot Nederlands en internationaal netwerk en dat resulteerde onder meer
in spraakmakende publicaties in o.a. tijdschriften als Nature en PNAS. Zijn werk gaat over vele
landsgrenzen heen; Op den Camp is betrokken bij talloze internationale samenwerkingsverbanden.
In zijn werk als mentor heeft hij meer dan 30 promovendi van verschillende achtergronden
begeleid.


Complexe materie
Professor Op den Camp draagt graag zijn passie voor microbiologie uit naar het grotere publiek. Hij
presenteerde het belang van de microbe voor lagere en middelbare scholen, open dagen,
ouderdagen, vakverenigingen, musea etc. Hierbij lukt het hem om uiterst complexe materie op een
dusdanige manier uit te leggen dat zijn publiek net zo gefascineerd raakt als hij zelf is.

Burgemeester Bruls heeft professor dr. Op den Camp mogen decoreren met een Koninklijke
onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.