facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
mei 17, 2022
kijk live kijk live luister live

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is in Venray op initiatief van Venray Lokaal gekozen voor een traject waarin twee informateurs de mogelijkheden verkend hebben. Daarbij is opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheid om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand te brengen.

Het resultaat van die informatieronde is een advies om in eerste instantie met 4 partijen aan tafel te gaan om te zien in hoeverre zij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de partijen Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray. Daarnaast is benoemd dat het zeker ook interessant zou zijn om op een later moment de drie links georiënteerde partijen PvdA, SP en GroenLinks daar bij te betrekken. Op basis van dit advies zijn de 4 eerstgenoemde partijen van start gegaan met het maken van afspraken omtrent het te doorlopen proces om tot een bestuursovereenkomst te komen. Ter begeleiding van dit proces zijn de informateurs tot formateurs benoemd.

Al snel tijdens deze vervolgstappen die gezet zijn onder leiding van de formateurs is de behoefte gevoeld om de aanvulling met ‘links’ niet lang uit te stellen. Deze behoefte is gebaseerd op de goede samenwerking in de laatste maanden van de vorige raadsperiode. Na de bestuurscrisis van juli 2021 hebben 7 partijen verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van de gemeente Venray. Betrokkenen zien de uitkomst van de verkiezingen als signaal dat de Venrayse kiezers het nemen van die verantwoordelijkheid en de wijze waarop gewerkt is waarderen en voortzetting daarvan passend vinden. In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is van deze partijen Pro Venray weggevallen. GroenLinks is als nieuwkomer in de gemeenteraad aangetreden.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vorige week enkele overlegmomenten hebben plaatsgevonden waarbij alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van CDA, met elkaar gesproken hebben. Het resultaat is dat Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks samen verder werken aan een breed gedragen bestuursovereenkomst voor de komende raadsperiode. Zij hopen daarmee zodanige vorderingen te maken dat eind mei een bestuursovereenkomst vastgesteld kan worden. Daarbij zullen dan ook de te benoemen wethouders aan de gemeenteraad voorgedragen en aan de inwoners van Venray voorgesteld kunnen worden.


Namens Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks.

 

D66 Venray vraagt meer aandacht voor cultuur en draagt de sector een warm hart toe. Om dit zichtbaar te maken heeft de partij zaterdag enkele monumenten symbolisch een warme sjaal omgedaan Met ladder, sjaals en tie-wraps gingen leden in alle vroegte op stap om 15 monumenten in de gemeente te voorzien van een sjaal, natuurlijk met D66 Venray logo. Symbolisch wil de partij daarmee laten zien, dat de cultuursector in Venray meer aandacht moet krijgen en vooral voor iedereen toegankelijker gemaakt moet worden.

Immers, een goed kunst- en cultuurnetwerk staat aan de basis van een gezonde culturele infrastructuur. Denk aan muziek- en cultuureducatie op de Venrayse basisscholen. Maar ook aan een moderne bibliotheek die maatschappelijke vragen beantwoordt, aan het Odapark, de schouwburg en aan het Venrays Museum. Dat geldt ook voor de verschillende muziekgezelschappen, schutterijen, toneelverenigingen, de oudheidkundige en alle andere organisaties die we binnen de Venrayse gemeenschappen kennen. Voldoen aan de ‘Code Culturele Diversiteit’ is de leidraad om dit goed aan te pakken en uit te bouwen.

D66 Venray vindt het belangrijk dat alle jongeren in de gemeente laagdrempelig kennis kunnen maken met kunst en cultuur, maar ook dat de overige Venraynaren dit kunnen beleven. Dat is alleen mogelijk met gemeentelijke ondersteuning, bijvoorbeeld gratis proeflessen muziek of korting voor jongeren op entree bij culturele activiteiten. Cultura Venray speelt hierin al een organiserende en stimulerende rol en moet dit blijven doen. De partij is er trots op dat de organisatie van activiteiten op verschillende plekken door jongeren wordt opgepakt, want daarmee wordt ervaring opgedaan in het organiseren en verantwoordelijkheid dragen. En dit hoeft zich niet te beperken tot de geijkte activiteiten, maar mag zich natuurlijk ontwikkelen naar activiteiten die in de huidige tijdgeest passen. Daarmee zijn jongerencentra de bakermat voor de toekomstige dragers van het sociale en culturele netwerk in Venray.

Ook vindt D66 Venray dat de bibliotheek zich moet ontwikkelen tot een instelling die actief bijdraagt aan het beantwoorden van maatschappelijk vraagstukken. Dat wil zeggen, een vraaggerichte sociaal-maatschappelijke organisatie, waarbij aandacht voor laaggeletterdheid in de leeftijdsgroep 4 tot 16 jaar bijzondere aandacht moet krijgen. De actie, laat zien dat D66 Venray echt wil, dat er meer aandacht aan de cultuursector gegeven wordt.

Als D66 na de gemeenteraadsverkiezingen een wethouder mag leveren voor een nieuw College van B&W is Daan Janssen (31) hiervoor de kandidaat. Geboren en getogen Venraynaar Janssen is sinds 2014 fractievoorzitter voor D66 en tevens docent op het Raayland College. Mocht hij wethouder worden, maakt hij het schooljaar af. De huidige wethouder voor D66, Jan Jenneskens, is bereid om tot september zijn werk voort te zetten. Daarmee wordt tevens de bestuurlijke continuïteit van de gemeente gewaarborgd.

Bij de verkiezingen van 2014 en 2018 was Janssen lijsttrekker voor D66 in Venray. Nu zet hij een volgende stap. Daan: “Na acht jaar in de gemeenteraad te hebben gewerkt aan Venray, vond ik het tijd om het fractievoorzitterschap door te geven. Toen de vraag kwam of ik in de rol van wethouder verder wilde voor Venray was daar, na even stevig nadenken, eigenlijk maar één antwoord mogelijk: volmondig ja. Dit is mijn gemeente, mijn plek. Als de kiezer het wil, ga ik daar als wethouder de komende vier jaar met plezier voor verder.”

Felix Rippe, voorzitter D66 Venray: “Dit is goed nieuws voor Venray. Met Daan hebben we een jonge maar ervaren kandidaat wethouder in huis, die weet wat er speelt en verantwoordelijkheid neemt, ook als dat niet gemakkelijk is. Zo was hij na de bestuurscrisis van juli ook een drijvende kracht achter het vormen van het samenwerkingsverband van zeven partijen in de raad. Nadat hij de afgelopen acht jaar de politieke lijn van D66 heeft uitgestippeld, zijn wij verheugd dat hij nu bereid is als wethouder ook bestuurlijk verder koers te zetten. Ook ben ik blij dat Jan bereid is om tot september te blijven. Dat zorgt voor stabiliteit in het College van B&W en is in het belang van Venray, zeker na het bestuurlijk turbulente afgelopen jaar.”

 “Goed onderwijs, een gezonde leefomgeving, nieuwe energie, een passende woning en kansen voor iedereen. Dat is onze inzet voor deze verkiezingen en aan beide kandidaten toevertrouwd” zegt Theo Zegers, lijsttrekker voor D66 Venray. “Ik heb vertrouwen in de verkiezingen, onderhandelingen en deze kandidaat-wethouders. Samen kunnen we onze inhoudelijke koers verder inzetten en met D66 een stevige bijdrage aan de toekomst van Venray leveren.”