Breed palet aan functies in Annapark

Breed palet aan functies in Annapark

Het bestemmingsplan voor het Annapark is klaar. Het park biedt in de nabije toekomst ruimte aan een breed palet aan functies. Monumenten en karakteristieke gebouwen blijven behouden. En het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

In de persbijeenkomst in het Venrayse gemeentehuis is uitgebreid uitleg gegeven over de inhoud van de plannen voor Het St. Annapark.
Het plan is geen dichtgetimmerd stuk. Volgens wethouder Martijn van de Putten kan dat ook niet. Het betreft namelijk geen uitbreidingslocatie, maar een langjarige en organische gebiedsontwikkeling, waar bij het programma nog niet definitief vastgesteld kan worden. Er is in het plan de optimale balans gevonden tussen het belang van de eigenaar; Renschdael Groep, en het publieke belang van de gemeente Venray en zijn inwoners. “Het plan is in goede samenwerking tot stand gekomen. De wethouder is trots op het resultaat, waar hij voor 100% achter staat.

Maximaal 178 woningen
Het bestemmingsplan maakt veel verschillende functies mogelijk: van wonen met (63) en zonder zorg (maximaal 115), kantoren, horeca, zorg en revalidatie, een hotel en recreatie, tot een streekwinkel en een brouwerijtje. Het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers en de Rijks- en gemeentelijke monumenten blijven in stand. Bovendien is er een regeling opgenomen voor de bescherming en het behoud van karakteristieke panden die niet op een monumentenlijst staan (Sancta Maria, St. Benoît, St. Bernhard, St. Vincent a Paulo en St. Jozef). De onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) krijgt daar ook een rol in.

Zienswijzen
De regeling voor de karakteristieke panden is opgenomen na het ontvangen van allerlei zienswijzen. In totaal ontving de gemeente zeven zienswijzen van inwoners. Andere aanpassingen gaan over de ontsluiting en de verkaveling van het noordelijk plandeel. In plaats van een rondweg op het terrein, komt er nu voor de bewoners van het noordelijk deel van Annapark een uitgang op de Overloonseweg. Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten ook vanuit het noorden het park in.

Overeenkomst
Burgemeester en wethouders hebben niet alleen groen licht gegeven voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Annapark. Er is ook een overeenkomst gesloten met de Renschdael Groep waarin afspraken over kosten, toegankelijkheid, monumenten en groen zijn vastgelegd. Onder meer is een eenmalige bijdrage van € 4 ton (inclusief BTW) van de gemeente afgesproken. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die de eigenaar heeft om het park voor iedereen toegankelijk te houden. Samen met de bijdrage van het Rijk (€ 3,5 miljoen voor de restauratie van een deel van de Rijksmonumenten) en € 2 miljoen van de provincie (voor de restauratie van de gemeentelijke monumenten) vormt de € 4 ton van de gemeente de publieke bijdrage aan het project. Met die eenmalige bijdrage wordt gegarandeerd dat inwoners tot in lengte van jaren van het park kunnen genieten. In totaal vraagt het Annapark tientallen miljoenen aan investeringen.

Groenvoorziening
De groenvoorziening is al flink aangepakt en hiervoor zal ook komende tijd nog erg veel aan moeten gebeuren om de kwaliteit op peil te brengen en te houden. De eikendreef en lindedreef worden in ere hersteld. Er zullen 27 nieuwe linden van redelijk formaat geplaatst worden om de dreef te herstellen. Zo nodig zullen ook nieuwe eiken worden geplant in de eikendreef als dit noodzakelijk is. Er vindt bodemverbetering plaats op diverse plaatsen. Het binnenterrein tussen de beide dreven zal niet bebouwd worden en zal aangepast worden aan de parkachtige omgeving. Concrete plannen hiervoor zijn nog niet ontwikkeld. Op het noordelijke deel van het park heeft ook reeds nieuwe aanplant plaatsgevonden aan de randen van het terrein, daar waar de 80 grondgebonden woning gebouwd gaan worden.

Landgoedstatus

Ongeveer 2/3 deel van het park (noordelijk deel uitgezonderd) zal gaan vallen onder de landgoedstatus en hieraan worden de nodige eisen gesteld aan het groen en de bebouwing door de diverse instanties o.a. NSW. Er mag dan ook niet zomaar gesloopt worden. Vele instanties kijken mee.

Gebouwen

Uitgangspunt is dat er geen gebouwen gesloopt worden tenzij de veiligheid (bouwvallig) in het geding is. De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten mogen sowieso niet gesloopt worden. Voor de overige gebouwen die aangeduid zijn als “karakteristiek” wordt gekeken naar alternatieve bestemmingsmogelijkheden die passen binnen het nieuwe bestemmingsplan. Op dit moment worden er wel kleine bouwsels als nissen hutten en fietsenstallingen verwijderd. De dienstgebouwen aan de oostzijde van het park en de schouwburg blijven vooralsnog intact. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen zal gekeken worden wat hiermee gedaan wordt.

Het hoofdgebouw, kapel, mortuarium en paviljoen Eugene zullen in het najaar aangepakt worden en voorzien worden van nieuwe leien daken.
Het centrumgebouw wordt momenteel gerenoveerd en hier vestigt zich in januari 2020 een tandartsenpraktijk en er lopen onderhandelingen met andere geïnteresseerden.
Voor St. Theresia is er belangstelling van een landelijke zorginstelling. Dit gebouw heeft echter erg veel te lijden gehad van vandalisme.

Er wordt erg veel tijd en geld gestoken in het voorkomen van verval van gebouwen. Op diverse plaatsen hebben noodreparaties plaatsgevonden aan daken en hemelwaterafvoer.
Afgelopen 20 jaar is er ook nagenoeg niets onderhouden aan groen en gebouwen hetgeen ook goed te zien is in het park.

Infrastructuur

De infrastructuur van het park blijft ongewijzigd. In het noordelijk gedeelte waar de 80 woningen komen (vrijstaand en tweekappers) wordt ontsloten via de Overloonseweg. Een rondweg in het park komt er dus niet.

Mevr. Dankers-Warmerdam van de Renschdaelgroep verwacht meer respons van geïnteresseerde marktpartijen als het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Na vaststelling hiervan is er veel meer mogelijk op het terrein.
De eigenaar van het Annapark blijft 25 jaar eigenaar van het park m.u.v. het noordelijk gedeelte wat verkaveld wordt. Het is dan ook in het belang van de eigenaar dat het park er goed uitziet.
Van groot belang is ook dat de dialoog met de omgeving behouden blijft. De Renschdaelgroep hanteert hierbij een proactieve benadering met de buurt.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast in de vergadering van 17 september.

Foto: 
OmroepVenray
See video