Vanaf 18 juni onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg stelt op 18 juni vanaf 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018.

Hoewel er, vooral in Zuid-Limburg, de afgelopen weken veel wateroverlast is geweest door hoosbuien, is het al een langere periode droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink verlaagd.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Er gelden uitzonderingen op het verbod: Beken met voldoende afvoer Er zijn beken in Noord- en Midden-Limburg die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om onder meer de Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg in Geijsteren) en de Boschmolenplas.

Weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater en onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten. Het verbod geldt niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

Vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater ontvangen een brief van het waterschap over het verbod. Ook informeert het schap betrokken instanties. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod.

Het waterschap houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit.

Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100. Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water (0800) 0341, 24 uur per dag.