Burgers van Venray: Kunnen wij van de wind leven?

Burgers van Venray: Kunnen wij van de wind leven?

Onze regering heeft aangekondigd dat er in de komende jaren een zogenoemde energietransitie moet gaan plaatsvinden. Dat is het gevolg van een toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen. De aardgaswinning in Groningen wordt binnen afzienbare tijd gestopt.

Nieuwbouwwoningen krijgen al helemaal geen gasaansluiting meer en bij bestaande woningen moet bij een vervanging van de cv-ketel een alternatieve verwarmingsbron worden gezocht. Daarbij is het gebruik van elektriciteit noodzakelijk. Als gevolg daarvan zal het elektriciteitsgebruik in woningen flink toenemen.

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit zijn inmiddels een vertrouwd beeld in Nederland. Individuele woningen kunnen kiezen voor plaatsing van zonnepalen op het dak. Wooncomplexen of appartementsgebouwen zijn afhankelijk van grootschalige toepassingen bij zonneparken of op grote daken. Voor het gebruik van windenergie liggen de kaarten anders.

Er bestaan wel kleinschalige toepassingen van windenergie voor op de daken van individuele woningen. Daarvan is de opbrengst echter beperkt, terwijl enkele hinderlijke problemen zoals bebouwde omgeving, geluid en esthetica een grootschalige toepassing zoals bij zonnepanelen in de weg staan.

Voor de toekomstige elektriciteitsbehoefte worden daarom grote windmolens ingezet. Langs de kust of zelfs op zee zijn daartoe ideale locaties te vinden vanwege het ontbreken van hinderlijke bebouwing of bebossing. Een belangrijke klacht over de verschijning van windmolens in ons land is de horizonvervuiling. Landschappelijk verdient het de aanbeveling om de turbines met de nodige zorgvuldigheid te plaatsen.

Windturbines hebben gezien hun maat forse invloed op de waarneming van de omgeving. Dat maakt plaatsing van de turbines op lokale schaal eigenlijk onmogelijk. Daarom ligt ruimtelijk de voorkeur bij één opstellingsstrategie voor een bepaalde regio. De provincie Limburg wil dat er windparken komen.

Zij ziet zich genoodzaakt een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten omdat vanuit het Rijk een duurzaamheidsverplichting wordt opgelegd. Om daaraan te voldoen is bijvoorbeeld een windpark in Venlo noodzakelijk. De negen windturbines die daar moeten verrijzen zijn straks goed voor ongeveer een derde van de groene energie die Limburg van het Rijk moet gaan opwekken.

Binnen het grondgebied van de gemeente Venray kan er in het buitengebied van de kerkdorpen door de Provincie ongetwijfeld een locatie te bepalen zijn waar windmolens kunnen worden geplaatst. Dat kan echter op bezwaren uit de directe omgeving stuiten. Afgezien van de geluidhinder spelen argumenten als “niet in mijn achtertuin” een rol.

De Stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in de mening van de inwoners van de hele gemeente op de stelling :

“Windmolens verstoren de rust op Venrays grondgebied ”.

Op de website www.burgersvanvenray.nl kan tot begin juli hierop worden gereageerd.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)