In de periode januari tot en met april 2018 heeft Waterschap Limburg 15 bevers gedood. Dit was nodig omdat de dieren veiligheidsrisico's en natschade veroorzaakten en op enkele plekken zeldzame natuur aantastten.

Nu er jonge bevers geboren kunnen zijn, is het waterschap gestopt met het doden van bevers. Waarschijnlijk voor langere tijd, want vanuit het Verenigd Koninkrijk is er een verzoek gekomen om beverfamilies over te nemen.

Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor het peilbeheer in de Limburgse beken. De dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met natte landbouwgronden en soms ook natuurschade tot gevolg. De oeverholen die bevers graven, veroorzaken verzakkingen van taluds, onderhoudspaden en zelfs dijken en wegen.

Dit brengt risico's met zich mee voor de openbare veiligheid, voor bezoekers van een natuurgebied en voor medewerkers die met machines onderhoudswerk verrichten. Ingrijpen door het waterschap is daarom nodig.

In september 2017 stelde Provincie Limburg het Fauna Beheerplan Bever 2017-2020 vast. Dit plan biedt de mogelijkheid om, buiten kansrijke gebieden en onder strikte voorwaarden, bevers te doden die (dreigende) schade veroorzaken. Het waterschap heeft op 3 locaties in Limburg gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Eerst zijn andere, niet-dodelijke methoden geprobeerd, maar die bleken niet effectief, zoals het verlagen van dammen of het plaatsen van buizen door dammen. Verplaatsen van bevers naar andere gebieden was ook niet mogelijk.

In de Oostrumse beek (gemeente Venray) en de Neerpeelbeek (gemeenten Nederweert/Leudal) zorgde het verhoogd waterpeil door beverdammen voor natte akkers en schade voor agrariërs. Het Waterschap maakte hier hoge kosten om dit te voorkomen.

Daarnaast bestond hier het risico van ingezakte taluds, onderhoudspaden en wegen door de aanwezigheid van vele oeverholen. Dit bracht onacceptabele veiligheidsrisico's met zich mee voor wandelaars, automobilisten of onderhoudsmedewerkers. Bij de Oostrumse beek zijn 4 bevers gedood en bij de Neerpeelbeek 3.

In het bronnengebied van de Kingbeek, ten zuiden van Obbicht in de gemeente
Sittard-Geleen, was ingrijpen nodig om de watertoevoer naar het Kasteel Obbicht te
garanderen. In de bronnen is sprake van een uniek ecosysteem dat verder nergens in Nederland voorkomt.

Door de bevers dreigde dit ecosysteem te vernatten en verloren te gaan. Het Waterschap heeft hier 8 bevers gedood. Het leefgebied is vervolgens ongeschikt gemaakt (dammen en burcht zijn verwijderd).

Het doden van bevers is slechts een tijdelijke oplossing op deze locaties. Waarschijnlijk is de hervestigingsdruk zo hoog dat er snel weer nieuwe dieren zitten. Het Waterschap zal mogelijke hervestiging en daarmee de effectiviteit van deze maatregel blijven monitoren en mag pas weer doden als er opnieuw schade ontstaat.

De gedode bevers gaan naar het RIVM voor onderzoek naar de aanwezigheid van Hazenpest. Inmiddels is er vanuit het Verenigd Koninkrijk een concrete vraag om drie beverfamilies over te nemen om de genetische diversiteit te versterken.

Har Frenken, bestuurder Waterschap Limburg: "We zijn erg blij dat er mogelijk een nieuw thuis is gevonden voor enkele beverfamilies. Als waterschap werken we graag mee aan een verhuizing, die overigens nog even op zich laat wachten. Ark Natuurontwikkeling brengt samen met de Provincie Limburg het papierwerk in orde en regelt de opvanglocatie en de verhuizing. Hopelijk kan de eerste beverfamilie in het najaar emigreren."

Foto
Waterschap Limburg