Bewoners verzetten zich tegen bomenkap Brukske

Bewoners verzetten zich tegen bomenkap Brukske

Op last van klagende woningeigenaren wijken binnenkort acht metershoge bomen op de rondweg in de Venrayse wijk Brukske. Een drietal bewoners verzet zich tegen het voornemen, maar het lijkt vooral vechten tegen de bierkaai.

Het speelt al sinds 2009. Twee bewoners van de Menuetstraat, een straat parallel aan de rondweg, ergeren zich dood aan een rij bomen aan de achterzijde van hun tuinen. De metershoge haagbeuken zouden veel licht wegnemen en ook het overmatige bladval leidt tot veel irritatie. De gemeente werd gevraagd de bomen te kappen. Dat verzoek werd ingewilligd en de gemeente Venray is zodoende van plan om in augustus of september acht forse haagbeuken te verwijderen.

Het gemak waarmee dit besluit is genomen leidt tot grote weerstand van enkele buurtbewoners. ,,Ons inziens verdwijnen zonder geldige reden gezonde grote bomen’’, vertelt bewoonster Ivonne Voigt. De pijn zit hem vooral in de wijze waarop de gemeente de verscheidene afwegingschema’s heeft ingevuld. Via een dergelijk schema wordt op basis van diverse criteria per boom de natuurwaarde afgewogen tegen verwijderingsgronden. Zo wordt onder meer gekeken naar de mening van direct belanghebbenden. ,,Dat wordt door de gemeente Venray gemakshalve maar niet meegenomen’’, stelt Voigt, die betwijfelt of de gemeente de formulieren wel objectief heeft ingevuld.

De gemeente Venray is zich van geen kwaad bewust en stelt alles in het werk te hebben gesteld om de rooironde voor alle omwonenden draaglijk te maken. Zo is ervoor gezorgd dat elke bewoner enkel kan oordelen over de boom direct grenzend aan hun tuin en worden ruime herplantwerkzaamheden verricht. Elf jonge sierkersen en vlambomen en nieuwe erfbeplanting moeten het op de tocht staande groene geraamte vervangen. De aanplant hiervan staat voor de winter op de planning. Voigt vindt niet dat de herplant in verhouding staat met de voorgenomen kap. ,,Die nieuwe bomen zijn absoluut niet gelijkwaardig te noemen. Niet qua zuurstof en niet qua schaduw. Waar een boom verdwijnt is het in de zomer niet meer om uit te houden.’’

Intussen heeft het er alle schijn van dat het hoofdzakelijk trekken aan een dood paard is. Juridisch is namelijk niets mogelijk, omdat voor het vellen van de bomen geen vergunning is vereist. Zodoende kunnen bewoners hiertegen niet officieel in beroep. ,,We kunnen de gemeente enkel vragen om eens objectief naar de afwegingschema’s te kijken. Dat zou spreken voor behoud van de bomen.’’ De kans daarop lijkt verwaarloosbaar, want in een brief laat Venray vandaag weten bij haar standpunt te blijven. 

De bomendiscussie heeft veel losgemaakt in de eens zo gemoedelijke Menuetstraat. Hoogoplopende emoties en een vermindering van de saamhorigheid zijn het gevolg. ,,Ik hoop dat de gezelligheid snel terugkeert en dat we het tijdens buurtfeesten niet meer over de bomen hoeven te spreken’’, besluit Ivonne Voigt.

Politieke partij SP verdiept zich in de zaak en beziet welke vervolgstappen nodig zijn.

Foto: 
Ivonne Voigt