Stichting de Heesakker krijgt geld van de gemeente

 Stichting de Heesakker krijgt geld van de gemeente

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2014 is besloten de planvorming voor een nieuwe sporthal in Oirlo te beëindigen. Hierdoor kon de overeenkomst die met de stichting de Heesakker was gesloten over de realisering van de sporthal niet meer worden uitgevoerd.

Het college is in overleg getreden met de stichting om tot ontbinding van dit contract over te gaan. Deze ontbinding wordt dan in een zogenoemde uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. Voor de vorm en inhoud hiervan bestaan geen vaste voorschriften. Partijen moeten op basis van redelijkheid en billijkheid tot overeenstemming komen.

Indien deze overeenstemming niet wordt bereikt is het oordeel aan
de rechter, hetgeen voor beide partijen (hoge) kosten met zich meebrengt. De inzet van het gemeentebestuur en het bestuur van de stichting was om dit zo mogelijk te vermijden.

Met de stichting hebben daarom een aantal stevige, maar wel constructieve, gesprekken plaatsgevonden. Hoewel de standpunten in het begin behoorlijk uit elkaar liepen, is uiteindelijk
toch overeenstemming bereikt.

De gemeente is bereid de gemaakte kosten (€ 12.432,--) te betalen en daarnaast een bedrag toe te kennen als compensatie voor immateriële schade ter hoogte van € 100.000,--. Uren die door
vrijwilligers zijn gemaakt (meer dan 2200 uur) vallen buiten de beschouwing.

Verder is overeen gekomen dat de stichting deze financiële compensatie niet zomaar vrij kan inzetten, maar binnen 2 jaar zal benutten voor het bekostigen van een maatschappelijk doel.

De gemeente zal in de tussentijd de middelen parkeren en pas betalen op het moment dat de stichting de kosten van het maatschappelijk doel declareert.

Omdat de gemeente inmiddels een voorschot had verstrekt van € 39.035,-- voor te maken kosten voor de sporthal, resteert een bedrag van € 73.397,-- dat de gemeente nu reserveert in de vorm
van een voorziening.

Met deze afwikkeling komt een einde aan de discussie over de ontbinding van het gesloten contract en partijen geven elkaar finale kwijting.

Gezien het oorspronkelijke forse verschil van inzicht, de dreigende meerkosten van een juridisch conflict en de afspraak over de inzet van de schadevergoeding voor een maatschappelijk doel, is het college van mening dat er een acceptabel resultaat is bereikt.

Ook de stichting Heesakker geeft, ondanks dat men haar eisen heeft moeten bijstellen, te kennen dat men blij is deze kwestie nu achter zich te kunnen laten en weer de blik te richten op de toekomst.

Foto: Mathieu Custers (Omroep Venray)