Het waterschap Peel en Maasvallei controleert tot en met juni weer op het naleven van de teelt-, spuit- en mestvrije zones langs beken. De controles zullen vanuit de lucht worden uitgevoerd, gecombineerd met veldinspecties ter plaatse.

Bij het telen van gewassen langs beken dient rekening gehouden te worden met teelt-, spuit- en mestvrije zones. De breedte van de in acht te nemen zone hangt of van het product dat wordt geteeld.

Sommige beken zijn door het ministerie aangewezen als beken waarlangs een 5 meter brede teelt­spuit- en mestvrije zone in acht genomen moet worden.

De regelgeving met betrekking tot de teelt-, spuit- en mestvrije zones is er op gericht verontreiniging van het oppervlaktewater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken.Op de website van Peel en Maasvallei staan "schoon water" tips voor agrariers.

Vorig jaar zijn tijdens de controles op het naleven van de teelt-, spuit- en mestvrije zones langs beken door het waterschap Peel en Maasvallei 8 overtredingen geconstateerd. Tegen de overtreders (eigenaren/gebruikers van de percelen) is proces verbaal opgemaakt vanwege het niet naleven van de regels.

Het waterschap is verplicht geconstateerde overtredingen in dit kader door te geven aan het ministerie van Economische Zaken. Overtreding kan leiden tot het opleggen van een korting op de te ontvangen Europese steunmaatregelen.